Eucharistické adorácia

Každý štvrtok býva vo farskom kostole celodenná poklona. Začína o 7.00 a končí pred večernou sv. omšou. Celodenná poklona býva v adoračnej kaplnke Božieho milosrdenstva. Po večernej sv. omši býva moderovaná adorácia s prosbami, ktoré môžete prinášať napísané. Na prvý piatok býva adorácia od 15.00 do večernej sv. omše. Na prvú nedeľu v mesiaci býva o 15.00 poklona spojená s pobožnosťou – Korunka Božieho milosrdenstva a sv. ruženec.

Na Čermáni býva eucharistická poklona na prvý piatok v mesiaci po sv. omši.

V Párovských Hájoch býva poklona v stredu prvopiatkového týždňa po sv. omši.

Každý prvý piatok o 15.00 býva vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva.

 

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pol hodinu pred každou sv. omšou.

Na Čermáni a v Párovských Hájoch je taktiež možné pristúpiť k sviatosti zmierenia pol hodinu pred sv. omšou.

V prvopiatkovom týždni spovedáme vo Farskom kostole vo štvrtok a v piatok od 15.00 hod.

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu vysluhujeme (spravidla) druhú a štvrtú sobotu v mesiaci.  Krst Vášho dieťaťa treba vopred ohlásiť vo farskom úrade počas úradných hodín. Je potrebné, aby krst nahlásil jeden z rodičov alebo zákonný zástupca. Podmienky, aby niekto mohol zastávať úlohu krstného rodiča sú:

  • Vek min. 16 rokov;
  • Pokrstený katolík, ktorý prijal Eucharistiu a Sviatosť birmovania;
  • Pokiaľ neuzavrel manželstvo, tak žije sám, nie v konkubináte;
  • Pokiaľ žije v manželstve, manželstvo musí byť uzavreté v kostole;
  • Rozvedený môže zastať úlohu krstného rodiča, pokiaľ neuzavrel nové manželstvo alebo nežije v konkubináte;
  • Vedie primeraný život viery (návšteva bohoslužieb, pristupovanie ku sviatostiam…).

Najbližšie termíny vysluhovania sviatosti krstu:  27. apríl, 11. máj, 25. máj 2024

Pred krstom je potrebné absolvovať prípravu o 9.00 hod. v Pastoračnom centre.

Po vzájomnej dohode je možné krstiť aj počas nedeľnej sv. omše o 9.30 hod. za účasti veriacich.

Sviatosť manželstva

Záujem snúbencov o sviatosť manželstva treba nahlásiť aspoň 3 mesiace vopred vo farskom úrade.

Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých udeľujeme 11. februára – Svetový deň chorých (liturgická spomienka Panny Márie Lurdskej).

Návštevy chorých a zaopatrovanie v blízkom nebezpečenstve smrti môžete prísť dohodnúť osobne na farský úrad alebo na telefónnom čísle 0902 383 383.

Príprava k sviatostiam

Každý rok majú možnosť pristúpiť k prvému svätému prijímaniu deti z klokočinských základných škôl a tiež každoročne pripravujeme deviatakov a stredoškolákov na prijatie sviatosti birmovania, ktorí bývajú v našej farnosti. Informácie o zápise a príprave sú zverejňované priebežne vo farských oznamoch vždy na začiatku školského roka.

Vo farnosti prebieha každoročne od septembra príprava dospelých na prijatie sviatostí.

Pohreb

Pohrebné obrady zosnulých, ktorí v našej farnosti mali trvalý pobyt, resp. kánonický pobyt (teda zdržiavali sa dlhodobo vo farnosti) môžete prísť dohodnúť kedykoľvek osobne na farský úrad. K vybaveniu pohrebu treba predložiť kópiu Listu o prehliadke mŕtveho a doklad zo Správy cintorínov o stanovenom mieste a čase pohrebu.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy