Milý brat, milá sestra, člen farnosti Klokočina,
vyplnením tohto dotazníka sa môžeš zúčastniť prebiehajúcej synody 2021-23.
Vyjadruj sa otvorene, s odvahou a láskou. Závery dotazníka budú zahrnuté v záverečnej správe zo synody, ktorej autormi sú Farnosť Klokočina a Centrum pre rodinu Nitra.
Nemusíš vyplniť všetky otázky. Pri otázkach môžeš zakrúžkovať aj viac odpovedí, vybranú odpoveď môžeš konkretizovať.
Dotazník odporúčame posunúť aj pre rodinných príslušníkov a priateľov bez ohľadu na to, či sú praktizujúci veriaci alebo neveriaci.

Link: http://bit.ly/klokocina

Informačný servis nitrianskej diecézy